Skriv Det Perfekte Essay

Opdateret: 15/3 2017

Skal du skrive et essay i dansk? Så er det rigtig godt at vide, hvordan du skal gribe opgaven an. Det kan nemlig godt virke svært at skrive et essay, men når du først har styr på princippperne, er det slet ikke slemt. Faktisk kan det være helt vildt sjovt og spændende at skrive et essay, fordi du får lov til at være meget personlig og dykke ned i et emne, du synes er interessant.

Hvad er et essay?

Ordet 'essay' kommer fra det latinske 'exagium', som betyder 'undersøgelse'. Og det er faktisk lige præcis, hvad et essay er. I et essay skal du nemlig undersøge, vurdere og reflektere over et emne, så din lærer kan forstå dine tanker. I et essay må du gerne diskutere forskellige synspunkter, men det er vigtigt at dit essay ikke kommer til at blive en lang diskussion. Det handler mere om selve problemstillingen, end det gør om forskellige synspunkter, så det handler om at få problemstillingen i fokus ved at belyse dem på forskellige måder.

Herunder kan du få tips til at skrive dit essay:

1. Vælg emne til dit essay

I et essay er din opgave tit, at du enten skal skrive om en tekst, du har fået udleveret eller et emne, du interesserer dig for. Udover at beskrive teksten eller emnet i et essay, skal du også skrive om din egen holdning til det - derfor er det vigtigt, at du vælger noget, du har (eller kan have) en klar mening om, og som kan ses fra flere sider. Og heldigvis lægger et essay op til, at du kan være kreativ og skrive lidt mere spændende, end du plejer.

Tip! Start med at finde temaet til dit essay, og skriv nogle gode spørgsmål ned, som du vil besvare. Hvis temaet i dit essay er teknologi, kan du for eksempel spørge, om vores tekster er blevet mere upersonlige, når vi går væk fra at skrive dem i hånden.

Læs også: Skal du skrive et essay i dansk eksamen eller op til en svær matetmatikprøve? Få de gode tips her

2. Byg dit essay op

Begynd dit essay med en konkret oplevelse - det kan være en artikel, du har læst, som handler om et samfundsmæssigt problem, eller måske en helt almindelig hverdagssituation, du selv har stået i.
Når du har beskrevet den i dit essay, kan du langsomt begynde at bevæge dig ud, hvor du sætter situationen i perspektiv, og beskriver emnet i et større omfang. Det vil sige, at du sammenligner den konkrete situation med nogle større sammenhænge, hvor det bliver lidt mere abstrakt i dit essay.

Tip! Et eksempel kan være, at du starter med at skrive om, at du bliver nødt til at aflevere dit essay i hånden, fordi din printer ikke virker (konkret situation), og at du slutter med at diskutere teknologiens fremskridt i samfundet - fra fjerpen til keyboard.

For at gøre dit essay mere overskueligt, er det en god idé at dele det op i afsnit, som du giver underoverskrifter. Det hjælper også dig selv med at holde styr på, hvor du er nået til i dit essay

3. Diskutér i dit essay

Fortæl om din egen holdning til det problem, du er kommet frem til i dit essay. Kom gerne med et eller flere eksempler, der forklarer, hvad du mener, så det bliver tydeligt for læseren, hvad din mening er. Men glem ikke, at du også skal se sagen fra andre sider. Så selv om du har skrevet din klare holdning, skal du også komme ind på, hvad andre, der er uenige med dig, synes. Hold de to synspunkter op mod hinanden, og diskutér lidt med dig selv. "På den ene side … På den anden side …". Husk hele tiden, at det handler om at belyse emnet fra forskellige synspunkter - det handler ikke så meget om diskussionen i sig selv.

Tip! Husk at lægge vægt på din personlige holdning i et essay. Du skal vise, at du interesserer dig for emnet, og det er vigtigt for dig at få din mening frem. Ellers kan det blive svært for læseren at tro på det, du skriver i dit essay.
I vores eksempel vil du altså diskutere fordele og ulemper ved, at vi er gået fra at skrive med fjerpenne til at sende e-mails.

Test dig selv: Hvad skal du efter 9. klasse?

4. Slut dit essay af

Det er okay, at du kommer med små sidebemærkninger, da et essay lægger op til, at du giver tankerne frit løb. Men husk at holde den røde tråd, så det hele giver mening, og du ikke ender på et sidespor.

Når du er nået til afslutningen på dit essay, skal du nemlig samle trådene. Mange andre opgaver ville slutte med en konklusion, men det gør et essay ikke. Der er jo typisk ikke noget endegyldigt svar på den problemstilling, du har reflekteret over i dit essay. Lav i stedet en afslutning, hvor du samler op på de spørgsmål, du har stillet i dit essay, eller gætter på, hvordan fremtiden kommer til at se ud i forhold til dit emne.

Dansk essay

Download Dansk essay

Hvordan skriver man et essay i dansk? Det spørgsmål besvares i denne guide. Det er en vejledning, der beskriver genren essay, som man kan skrive til eksamen i dansk stil på STX, HHX og i folkeskolen.

Det er med andre ord en guide eller model til, hvad essayet skal indeholde, og hvordan man kan skrive det. Artiklen er således opstillet, så den minder om en analysemodel til essay i dansk. Men da genren essay er meget bred, er det ikke en decideret analysemodel som det er tilfældet med eksempelvis berettermodellen.

Se også artiklen om essayets opbygning.

Hvad er et dansk essay?

Essay i dansk skrives med udgangspunkt i en tekst eller et eller flere billeder. Selvom der er en række krav til essayet, og det har et danskfagligt udgangspunkt, er det en genre, hvor eleven selv har mulighed for at bestemme, i hvilken retning opgaven skal pege.

Der er ikke krav om dybtgående analyse af hverken tekst eller billeder. Disse skal blot inddrages i behandlingen af det overordnede emne, som er beskrevet i opgaveformuleringen. Opgaveformuleringen er mere åben end de øvrige opgavetyper, men det er stadig vigtigt, at den besvares tilfredsstillende når du skal skrive et dansk essay. 

Ud over danskfagets rammer

Essayet behøver ikke udelukkende bevæge sig inden for de rammer danskfaget sætter. Det betyder, at man gerne må behandle det stillede emne i et perspektiv, der ikke direkte har forbindelse til dansk.

Eleven skal vise sine danskfaglige kompetencer i fremstillingen og sin evne til at fokusere og udvælge relevante dele af det udleverede materiale. Derudover skal eleven demonstrere sine refleksionsevner ved at bidrage med velovervejede betragtninger i forhold til emnet.

Essayet åbner for refleksion

Essayet bevæger sig ikke mod en endelig konklusion, som det er tilfældet med andre opgavetyper. I stedet åbner den til slut emnet op for yderligere refleksion.

Det gode essay er det, der præsenterer, undersøger og reflekterer over et emne og har et bestemt fokus. Det viser overblik og forståelse for tekstforlægget og inddrager det på en hensigtsmæssig måde i forhold til opgavens emne.

I essayet indgår desuden elevens egne overvejelser og perspektiveringer til andet relevant materiale, for eksempel andre tekster fra dansk.

Der er typisk ikke helt så mange citater i et dansk essay som i de opgavetyper i danskfaget, der behandler tekster. Dog bør enkelte citater inddrages, og disse skal være velvalgte og relevante for opgavens fokus. 

Hvordan starter man et essay?

Indledningen på et essay i dansk skal ses som åbningen af det emne, der behandles i opgaven. Det er her, i opgavens begyndelse, at emnet og den valgte vinkel skal præsenteres for læseren.

Indledningen skal være fængende og interessant og vække læserens lyst til at læse videre. Den kan eksempelvis indeholde spørgsmål til emnet eller nogle indledende og overordnede problemstillinger, der i opgavens efterfølgende dele kan reflekteres over.

Det kan være en god idé i essayets start at introducere det foreliggende tekstmateriale, da det skal fremgå klart, at overvejelser og refleksioner i opgaven er dannet på baggrund af teksten. Denne del kan dog også placeres senere i opgaven. Gør man det, skal man stadig sikre sig, at det står klart for læseren, at det er teksten/billederne, som er udgangspunkt for opgaven. 

Hoveddel

I essayet er det som nævnt ikke meningen, at man skal udarbejde en dybtgående analyse af det udleverede materiale, og derfor skal man heller ikke bruge nogen analysemodel.

Til gengæld skal man præsentere argumenter og refleksioner med relation til det overordnede emne, som behandles i tekstmaterialet. Argumentationen i essayet skal bruges til at se emnet fra flere forskellige vinkler.

Man vil ofte skulle reflektere over en bestemt problemstilling i henhold til et overordnet emne og det foreliggende tekstmateriale. I disse refleksioner kan man med den argumenterende form se emnet fra flere positioner og fremføre pointer, der repræsenterer hver af disse.

Hold en distance til de tekster, der skal behandles

I essayets hoveddel er det vigtigt at der udvises en passende ”distance” til det foreliggende materiale. Materialet skal som sagt nævnes og indgå på en eller anden måde, men uden at man bliver for tekstnær.

Man skal så at sige hæve sig op over materialet, men stadig tage udgangspunkt i det. Teksten og dens emne skal præsenteres og bruges som et afsæt for refleksioner over emnet. Det primære indhold er således ikke behandlingen af teksten, men de overvejelser, der udspringer fra den. Den reflekterende stil er helt central for essaygenren i dansk.

I essayet er det tilladt at være kreativ

Hvordan, teksten præsenteres og bruges, er op til eleven selv. Dette giver mulighed for kreativ brug af teksten og demonstration af selvstændige iagttagelser.

Ligeledes kan inddragelse af andet selvvalgt materiale vise elevens overblik og evne til at perspektivere. Eleven kan måske selvstændigt se nogle koblinger mellem forskellige typer af materiale.

Alternativt kunne man inddrage aktuelle emner fra mediebilledet, samfundsrelevante temaer eller historiske begivenheder med relation til emnet.

Det selvvalgte materiale skal, uanset, være relevant og føre til en dybere forståelse af den vinkel, der er lagt på stoffet og emnet. Det skal hænge naturligt sammen med de andre komponenter, som indgår i opgaven, og medvirke til en udvidelse af opgavens abstraktion.

At nå et højt abstraktionsniveau er et centralt mål, når man skriver et dansk essay. Det høje abstraktions-niveau ses ved elevens evne til at hæve sig op over teksten og behandle emnet i et større perspektiv. 

Konklusion

Egentlig er det ikke hensigtsmæssigt at tale om en konklusion i forbindelse med essayet i dansk. Det er nemlig ikke målet med et essay at nå frem til en lukket og endelig konklusion. Derimod skal der være en åben slutning.

Afslutningen skal afrunde emnet og åbne for læserens videre refleksioner over det. Det kan man gøre ved at stille yderligere abstrakte spørgsmål til emnet på baggrund af de foregående refleksioner.

Afslutningen skal ikke redegøre for alt, der er behandlet i opgaven. Dog kan man med fordel stille forskellige spørgsmål, der relaterer til de delemner, som er blevet behandlet tidligere i opgaven.

Der kan også med fordel udarbejdes en form for samspil mellem opgavens indledning og afslutning. Det kan man eksempelvis gøre ved at stille spørgsmål eller komme med refleksioner, som ligger i forlængelse af opgavens indledning. På den måde sikrer man sig en formfuldendt struktur i sit danske essay.

Sidst men ikke mindst er det afgørende, som det er tilfældet med alle andre opgaver, at der er en rød tråd i teksten, så læseren kan forstå sammenhængen mellem afsnittene. Læs mere om rød tråd og kohærens.

At skrive et essay - videogennemgang

Hvis du hellere vil høre om et essay i dansk end læse om det, kan du herunder se en video, der forklarer hvad man skal være opmærksom på, når man skriver et essay.

Annonce

Få endnu mere hjælp til at skrive dansk essay

  • - Få en model og vejledning
  • - Se tjeklisten til det gode essay
  • - Kom tættere på 12-tallet
Læs vejledningen nu

0 Replies to “Skriv Det Perfekte Essay”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *